Glossary in Progress

Ενάντια στην προκαθορισμένη χρήση εννοιών, όρων και λέξεων στον πολιτισμό, την πολιτική, τη θεωρία και την καθημερινή ζωή. Αναλύουμε την ιεραρχία της γλώσσας στην πράξη και στις αναπαραστάσεις της, την ένταξη και τον αποκλεισμό των φωνών. Χαρτογραφούμε, συλλέγουμε, και προσπαθούμε να μεταφράσουμε για όσους από μας θέλουμε να συνομιλήσουμε κατοικώντας τα κοινά.

We struggle over the predefined use of concepts, terms and words in culture, politics, theory and everyday life. We analyse language hierarchisation in practice and in representations, the inclusion and exclusion of voices. We map, collect, and attempt to translate them for those of us who want to converse by inhabiting the common(s).

A

Affect: Συν-αίσθημα. (Επ. Ειρήνη Αβραμοπούλου, Μετ. Ουρανία Τσιάκαλου, Το συν-αίσθημα στο πολιτικό, Υποκειμενικότητες, εξουσίες και ανισότητες στο σύγχρονο κόσμο, 2018 & Brain Massumi, The Autonomy of Affect. 1995)

Affect Labor: Συν-αισθηματική εργασία (Elliott A. Krause, Division of Labor: A Political Perspective, 1982)

Algorithm: Αλγόριθμος (Hui, Yuk. Algorithmic Catastrophe - The Revenge of Contingency, 2017)

Alt-Right: Εναλλακτική ακροδεξιά (Maxime Dafaure, The “Great Meme War:” the Alt-Right and its Multifarious Enemies, 2020)

Anger: Θυμός (Pankaj Mishra, Age of Anger, A history of the present, 2018)

Anonymous: Ανώνυμο

Anthropocene: Ανθρωπόκαινος περίοδος (Ed. Lara Stevens, Peta Tait, Denise Varney, Feminist Ecologies Changing Environments in the Anthropocene, 2018)

Anthropology: (Ed. Ann H. Kelly, Frédéric Keck and Christos Lynteris, The Anthropology of Epidemics, 2019)

Antifascist: Αντιφασιστικό

Architecture: Αρχιτεκτονική (Ed. Jane Rendell, Barbara Penner and Iain Borden, Gender Space Architecture An interdisciplinary introduction, 2003)

Artificial Intelligence: Τεχνητή νοημοσύνη (Marvin Minsky, The Emotion Machine, Commonsense Thinking, Artificial Intelligence, and the Future of the Human Mind, 2006)

Artistic practices: Καλλιτεχνικές πρακτικές

Assemblage: Αρμολόγημα

Automation: Αυτοματισμός (Sean Dockray, Performing Algorithms: Automation and Accident, 2019)

Ageism: Ηλικιακή διάκριση

B

Backyard: Πίσω αυλή ή πρασιά

Becoming: Εξελίσσομαι σε

Big Data: Mεγάλα σύνολα δεδομένων που μπορούν να αναλυθούν υπολογιστικά και να παράξουν μοτίβα, σε σχέση με την ανθρώπινη συμπεριφορά και αλληλεπίδραση. (Andrejevic Mark. Framelessness,’ or the Cultural Logic of Big Data, 2017)

Biopolitics: Βιοπολιτική (Paul Preciado, Testo Junkie: Sex, Drugs, and Biopolitics, 2013)

Black: Μαύρο (Ed. Gaye Theresa Johnson and Alex Lubin, Futures of Black Radicalism, 2017)

Blackness: Το να είσαι μαύρο (Fred Moten, Black and Blur, 2017)

C

Care: Φροντίδα (Angelika Fitz and Elke Krasny, Critical Care. Architecture and Urbanism for a Broken Planet, 2019 & Hi‘ilei Julia Kawehipuaakahaopulani Hobart and Tamara Kneese, Radical Care: Survival Strategies for Uncertain Times, 2020)

Class: Τάξη (Reimut Reiche, Sexuality and Class Struggle, 1968)

Coherence: Συνοχή

Collaboration: Συνεργασία (Grant Kester, Collaboration, Art, and Subcultures, 2006)

Collective: Συλλογικό (Ed. Tracy Isaacs, Richard Vernon Accountability for Collective Wrongdoing, 2011)

Collectivism: Συλλογικότητα (Ed. Blake Stimson and Gregory Sholette, Collectivism after Modernism The Art of Social Imagination after 1945, 2006)

Comfort: Ανακούφιση

Common spaces: Κοινοί χώροι (Σταύρος Σταυρίδης, Κοινός Χώρος, η Πόλη ως Τόπος των Κοινών, 2018)

Commons: Κοινά (Stavros Stavrides, Common Space: The city as commons, 2016)

Commoners: Κοινότητα κοινωνών (Ed. Camille Barbagallo, Nicholas Beuret and David Harvie, Commoning With George Caffentzis and Silvia Federici, 2019)

Commoning: Μοίρασμα (Σταύρος Σταυρίδης, Κοινός Χώρος, η Πόλη ως Τόπος των Κοινών, 2018)

Complicit: Ανάμειξη, εμπλοκή, συμμετοχή

Conjunctural analysis: ⭕️(Nicos Poulantzas, Current transformations of the state, political crisis, and the crisis of the state, 1976)

Construction: Κατασκευή

Control: (εξουσία),Έλεγχος

Co-opt: Καταχρώμαι, ιδιοποιούμαι

Cosmos: Κόσμος

Crime: Έγκλημα (Jeff Ferrell, Cultural Criminology Theories of Crime, 2011)

Cultural Elitism: ⭕️

D

Degrowth: Αποανάπτυξη (Το Λεξικό της Αποανάπτυξης, 2016)

Deviation: Παρέκκλιση

Discourse: Λόγος (Roland Barthes, A lovers discourse fragments, 1978)

Displacement: Εκτοπισμός (Andrew Herscher, Displacements: Architecture and Refugee, 2017).

Do-the-knowledge: Ανάλυση και διερεύνηση ενός θέματος με άλλα άτομα

E

Ecofeminism: Οικοφεμινισμός (Sara Buraya, A feminisation of geopolitics? / Feminising geopolitics, 2020)

Education: Εκπαίδευση (Κορνήλιος Καστοριάδης, Εκπαίδευση, 2010 & e-flux journal, issue no. 14, March 2010)

Embedded: Ένθετο

Emotions: Συναισθήματα

Empowerment: Ενδυνάμωση

Epistemic Violence: Επιστημολογική Βία (Μ. Φουκώ, Η Τάξη του Λόγου, 1970)

Erotic: Ερωτισμός (Audre Lorde, Uses of the Erotic The Erotic as Power, 1978)

Everyday: Καθημερινό (Raoul Vaneigem, The Revolution of Everyday Life, 1967)

Extinction: Εξάλειψη

F

Feminism: Φεμινισμός (Silvia Federici, Feminism and the Politics of the Commons, 2016)

Freedom: Ελευθερία (Chandan Reddy, Freedom with Violence: Race, Sexuality, and the US State, 2011)

Friendship: Φιλία

From Below: Από τα κάτω (Michael Hardt and Antonio Negri, Assembly, 2017 )

G

Gender: Φύλο (Judith Butler, Gender Trouble: Feminism and the Subversion of Identity, 1990)

Genealogies: Γενεαλογίες

Genius: Ιδιοφυία (Cristine Battersby, Gender and Genius: Towards a Feminist Aesthetics, 1991)

Gentrification: Αστικός εξευγενισμός (Luc Boltanski and Eve Chiapello, The New Spirit of Capitalism, 2017)

Geography: Γεωγραφία (Gillian Rose, Feminism and Geography: The Limits of Geographical Knowledge, 1993)

Glitch Feminism: Glitch φεμινισμός (Legacy Russell, GLITCH FEMINISM, A Manifesto, 2020 )

Guerrillas: Αντάρτισσες (Ελένη Τζιρτζιλάκη, MEMORIA. Γυναίκες στο Βουνό, 2020)

H

Happening: Happening (Susan Sontag, Happenings: An Art of Radical Juxtaposition, 1962)

Head: Κεφάλι (Fred Moten, Collective head, 2014)

Hegemony: Ηγεμονία (Antonio Gramsci, Further Selections from the Prison Notebooks, 1995)

Human: Άνθρωπος (Judith Butler, Beside Oneself On the limits of Sexual Autonomy, 2004 & Nicolas Bourriaud, Coactivity: Between the Human and Nonhuman, 2019)

Heteronormative (society): Eτεροδιαμορφωμένη (κοινωνία)

I

Inconsistency: Ανακολουθία

Incomplete: Ατελής

Identity: Ταυτότητα

Improvisation: Αυτοσχεδιασμός

Informality: Άτυπο

Intersectionality: Διαθεματικότητα (Jennifer C. Nash, Black Feminism Reimagined: After Intersectionality, 2019) & Kimberlé Crenshaw

Intervention: Παρέμβαση

Involuntary: Ακούσια

K

Knowledge: Γνώση (Roland Barthes, To the Seminar, 1974 & Paul Feyerabend, Against Method: Outline of an Anarchistic Theory of Knowledge, 1975)

Keyword: Λέξη-κλειδί

L

Labor: Εργασία

Levels: Επίπεδα

Limits: Όρια

Living Currency: Ζωντανό νόμισμα (Pierre Klossowski, La monnaie vivante, 1972)

Logistical subject: (Stefano Harney, Statistical to Logistical Populations, 5:48, 2011)

Love: Αγάπη (Michael Hardt, The Procedures of Love, 2012)

Μ

Minor: Μειονοτικό

N

Neighborhood: Γειτονιά (Ed. Peniel Joseph, Neighborhood Rebels: Black Power at the Local Level, 2010)

Noise: Θόρυβος

Non-Formal: Μη τυπική

Nonhuman: Μη ανθρώπινο (Timothy Morton, HUMANKIND Solidarity with Nonhuman People, 2017)

O

Ontology: Οντολογία

P

Participation: Συμμετοχή (Paul Jenkins, Leslie Forsyth, Architecture, Participation and Society, 2009 & Claire Bishop, Artificial Hells, 2012)

Party: Unzipped Parties by Ivan L. Munuera and Manu Alba, created for the Open? - 2020 Russian Federation Pavilion at the Venice Biennale.

Peers: Ομότιμοι (Συλλογικό, επ. Βασίλης Κωστάκης, Χρήστος Γιωτίτσας, Η ομότιμη προοπτική – Πέρα από το κράτος και την αγορά, 2014)

Pedagogy: Παιδαγωγική (Paulo Freire, The Pedagogy of the Oppressed, 1970)

Personal: Προσωπικό (Carol Hanisch, The Personal is Political, 1969)

Place: Τόπος

Power: Δύναμη, Εξουσία

Precarity: Αβέβαιο (Judith Butler. Precarious Life: The Powers of Mourning and Violence, 2004)

Protocols: Πρωτόκολλα

Privilege: Προνόμιο

Q

Queer: Κουίρ

R

Relations: Συγγένειες

Rely: Βασίζομαι

Renationalize: ⭕️

Reproductive work: Αναπαραγωγική εργασία (Marina Vishmidt, Permanent Reproductive Crisis: An Interview with Silvia Federici, 2013)

Residence: Τόπος κατοικίας

Residue: Υπόλειμμα

Reverberation: Αντήχηση

Robotic: Ρομποτικό (Jennifer Rhee, The Robotic Imaginary The Human and the Price of Dehumanized Labor, 2013)

S

Safe space: Ασφαλής χώρος

School: Σχολείο (Ed. Markus Bader, Rosario Talevi, Katja Aßmann, Explorations in Urban Practice: Urban School, 2017)

Sexism: Σεξισμός (Sara Ahmed, Sexism - A Problem with a Name, 2015)

Social center: Κοινωνικό κέντρο

Spontaneity: Αυθορμητισμός

Subaltern: Υπεξούσιες κοινωνικές ομάδες (Gayatri Chakravorty Spivak, Can The Subaltern Speak?. 1983 )

Subcultures: Υποκουλτούρες (Ken Gelder, Subcultures Cultural Histories and Social Practice, 2007)

Survival: Επιβίωση (Audre Lorde, A Litany for Survival, 1978)

T

Tags: Ετικέτες

Third Culture Kids: Rimini Protokoll, Airport Kids, 2008

Togetherness: Το μαζί (Ed. E-flux, Supercommunity: Diabolical Togetherness Beyond Contemporary Art, 2017)

Tools: Εργαλεία

Trans bodies: Σώματα που είναι εσωτερικά διασπασμένα και αντιφατικά (Jack Halberstam, Unbuilding Gender, 2018)

Tunnel Vision: Περιορισμένο οπτικό πεδίο (Kae Tempest, Tunnel Vision, 2016)

U

Undercommons: Κοινά από τα κάτω (Stephano Harney, Fred Moten, The Undercommons: Fugitive Planning & Black Study, 2013 )

Unlearning: Ξεμαθαίνοντας (Binna Choi, Unlearning exercises : art organizations as sites for unlearning, 2018)

Unofficial: Ανεπίσημο

Urban forms: Αστικές φόρμες (Zeynep Çelik, Urban Forms and Colonial Confrontations, 1987)

V

Vagabonds: Αλάνια (Δημήτρης Τσιάλας, Τα αλάνια του Βαρδαρίου, 2010)

Vernacular: Τοπικό

Vital Potential: Ζωτική Δυναμική

Voices: Φωνές (Rebecca Solnit, Men Explain Things to Me, 2014 & Dora Garcia, All the Stories weblog, 2001-)

W

Wage: Η αμοιβή της εργασίας

Waste: Πριν από τις περιφράξεις στην Αγγλία, ένα μέρος της γης ονοματιζόταν "κοινό" ή και "απόβλητο"

West: Δύση

Woke: Να αμφισβητείς το κυρίαρχο παράδειγμα προσπαθώντας για κάτι καλύτερο

Women: Γυναίκες

Work: Εργασία