[], HCMAN: The TrapHCMAN: The Trap των [Άγγελoς Ακριτίδης, Κωστής Δαμουλάκης, Δόμνα Δεγαΐτα, Paulo Doda, Πέγκυ Ζάλη, Βασίλης Ζαχαροκόπουλος, Παναγιώτης Λιανός, Ηλία Μόκας, Βασίλης Μπαρμπίνης, Αλέξανδρος Οικονόμου]


Αυτό είναι ένα μέρος όπου ο αγώνας είναι, να παραμείνουμε μέσα και ενάντια στο [σύστημα], αλλά πραγματικά εναντίον [του], να είμαστε συνεπείς με τον πιο διεφθαρμένο τρόπο.Stefano Harney και Fred Motten

Συγκεντρώσαμε κείμενα που συντάχθηκαν κατά τη διάρκεια των τριών μηνών συστημικών περιοριστικών κανόνων που είχαν ως πρόταγμα τον περιορισμό της  εξάπλωσης του ιού. Τα κείμενα σκιαγραφούν τα χαρακτηριστικά του κυρίαρχου λόγου για το φύλο, την εργασία, τη φύση, την τεχνολογία, το σώμα, την υγεία κ.λπ. και προτείνουν τρόπους αντίστασης που αναδύονται από τη λογική των συναισθημάτων και την ποίηση του αποκλεισμού. 

Με αυτό το υλικό τροφοδοτήσαμε και προσπαθήσαμε να εκπαιδεύσουμε έναν αλγόριθμο παραγωγής κειμένων που βασίζεται στην τεχνολογία Machine Learning και στις πρόσφατες εξελίξεις στο πεδίο του Natural Language Processing. Το «νέο κείμενο» που προέκυψε, μετά από κοινή επιμέλεια, αποτελεί τους στίχους ενός ραπ/τραπ μουσικού κομματιού. Το κομμάτι HCMAN: The Trap  σχολιάζει τις ορθολογιστικές δομές του κυρίαρχου λόγου που δημιουργούν και συντηρούν διχοτομήσεις στη σύγχρονη καλλιτεχνική πρακτική.

Για να δείτε την πλήρη λίστα των κειμένων που χρησιμοποιήσαμε  πατήστε εδώ.

***

HCMAN: The Trap by [Aggelos Akritidis, Vasilis Barbinis, Kostis Damoulakis, Domna Degaita, Paulo Doda, Alexandros Economou, Panayotis Lianos, Ilias Mokas, Vasilis Zacharakopoulos, Pegy Zali]


That's one place where the struggle is, to remain within and against, but really against, to be complicit in the most corrupt way possible.Stefano Harney και Fred Motten

We collected texts during the three months of systemic restrictive rules that aimed to limit the spread of the virus. The texts outline the characteristics of the dominant discourse on gender, work, nature, technology, body, health, etc. and suggest ways of resistance that emerge from the logic of emotions and the poetry of exclusion. 

These texts were used to train a text production algorithm based on Machine Learning technology and recent developments in Natural Language Processing, to produce a new one. This new, commonly edited text makes the lyrics of the rap / trap music piece, HCMAN: The Trap. The song wants to break the rational structures of dominant discourse that create and maintain divisions between "high" and "commonplace" cultural structures.

To access the full text list we used click here.

***

Οι [] είναι μία μέθοδος συγκρότησης ρευστών συνεργασιών που τοποθετούνται στις ρωγμές της σύγχρονης καλλιτεχνικής πρακτικής. Χρησιμοποιούμε τις αγκύλες [] για να συμπεριλάβουμε όλα τα άτομα που συμμετέχουν σε κάθε έργο, σε κάθε δράση. Όλ@ βρίσκονται μέσα στις [] και όλ@ αναφέρονται, συμπεριλαμβανομένων εκείν@ που μας κάνουν να χαμογελάμε, φροντίζουν τη συναισθηματική μας ευημερία και τις διατροφικές μας ανάγκες. Η διαδικασία της συνδημιουργίας μέσα σε [] είναι ένα εργαλείο συνεύρεσης είτε με άτομα που έχουν αποχωρήσει, αρνηθεί, περιθωριοποιηθεί, είτε με εκείνα που συνεχίζουν μέσα από τη δράση τους σε ιδρύματα, φορείς και ακαδημίες να αντιπαρατίθενται στις συστημικές διχοτομήσεις.

Στις  [] δημιουργούμε από κοινού και προκαλούμε την ατομική (καλλιτεχνική) δημιουργία μέσω συλλογικών και συμμετοχικών πράξεων.

Πέγκυ Ζάλη και Παναγιώτης Λιανός

***

[] is a method of forming fluid collaborations that are placed in the cracks of contemporary artistic practice.  The brackets [] enclose all the people involved in each project. Everyone is included and everybody is credited including the ones who make us smile, take care of our emotional well-being and our nutritional needs. The process of co-creation is a tool for encounters with individuals who have either resigned, being denied, marginalised,  but also all those still situated in institutions and academies who continue through their actions to oppose systemic divisions.

In [] we commonly create conditions for  things to happen and challenge individual (artistic) authorship through collective & participatory acts.

Instantiated by Panayotis Lianos and Pegy Zali

***