Discussions


Η σειρά Συζητήσεις επιθυμεί να δημιουργήσει ένα χώρο συνεύρεσης ανθρώπων και εγχειρημάτων με διαφορετικές αφετηρίες, πορείες και κοσμοθεωρήσεις που προσεγγίζουν τα κοινά από διαφορετικές σκοπιές, εμπειρίες και πρακτικές.


Παρακάτω οι Συζητήσεις του 2019

***Discussions wish to create a meeting space for people and initiatives with different backgrounds, paths and worldviews in an attempt to address the commons from different perspectives, experiences and practices.


Below Discussions 2019

***Cultural Commons: How do we put it into practice in Medellin?, Πέννυ Τραυλού

Αρχιτεκτονική Σχολή, Ε.Μ.Π. 9 Απριλίου 2019


Η Πέννυ Τραυλού θα παρουσίασε την εν εξελίξει εθνογραφική της έρευνα στην πόλη του Μεντεγίν της Κολομβίας μέσω από την οποία εξετάζει την αναδυόμενη, άυλη, πολιτιστική κληρονομιά της πόλης καθώς και τη δημιουργία πολιτιστικών κοινών.

Μέσα από ένα δίκτυο πολιτιστικών παραγωγών και αυτοδιαχειριζόμενων χώρων τέχνης και πολιτισμού στο Μεντεγίν, η έρευνα της Τραυλού επικεντρώνεται στις πρακτικές συνεργασίας τους με τις τοπικές κοινότητες, ομάδες νέων από περιθωριοποιημένες γειτονιές καθώς και τις προσπάθειές τους να επικοινωνήσουν το έργο τους στα δημόσια ιδρύματα τέχνης. Η προσπάθεια των συγκεκριμένων αυτοδιαχεριζόμενων, συμμετοχικών δομών να συγκεράσουν και να εφαρμόσουν τις παραδοσιακές πολιτιστικές αξίες της Κολομβίας (buen vivir, buen conocer) με τις σύγχρονες προσεγγίσεις τέχνης και συμμετοχικής μάθησης (Do-It-With-Other, ανοιχτό ελεύθερο λογισμικό παραγωγής γνώσης, όμοτιμη μάθηση) συμβάλει καθοριστικά στη δημιουργία της νέας πολιτιστικής κληρονομιάς του Μεντεγίν. Παράλληλα, εξαιτίας της πολυπλοκότητας που επικρατεί στην μετα-συγκρουσιακή κοινωνία της Κολομβίας, η πολιτιστική κληρονομιά συνδέεται κυρίως με τα ιστορικά κειμήλια, τα μνημεία και την αρχιτεκτονική. Αυτά αντιπροσωπεύουν κατά βάσει την εθνική (μετα-αποικιακή) ιστορία, ενώ η σημασία και ο ρόλος των σύγχρονων καλλιτεχνικών πρακτικών και των ανεξάρτητων πολιτιστικών πρωτοβουλιών από τις τοπικές κοινότητες και τις συλλογικότητες παραγκωνίζεται, τοποθετώντας τους δημιουργούς και τις ομάδες στην περιφέρεια της πολιτιστικής παραγωγής, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει διάλογος ή και να μπλοκάρουν οι πιθανές συνέργειες με δημόσια ιδρύματα τέχνης στην πόλη.

Μέσα στο πλαίσιο της συνεργατικής εθνογραφίας, το ερευνητικό πρόγραμμα προσκαλεί πολιτιστικές δομές και καλλιτεχνικές ομάδες και συλλογικότητες να συμμετάσχουν ενεργά στον συν-σχεδιασμό ενός μεθοδολογικού εργαλείου που μπορεί να απεικονίζει, να χαρτογραφεί αλλά και να αξιολογεί το έργο τους.


Η Πέννυ Τραυλού είναι Λέκτορας Πολιτιστικής Γεωγραφίας και Θεωρίας (Σχολή Αρχιτεκτονικής & Αρχιτεκτονικής Τοπίου) στο Πανεπιστήμιο του Εδιμβούργου. Το ερευνητικό της έργο επικεντρώνεται στην πολιτική του δημόσιου χώρου, της κοινωνικής δικαιοσύνης, των κοινών, των συνεργατικών πρακτικών, των πολιτιστικών τοπίων και της εθνογραφίας. Έχει συμμετάσχει σε διεθνή ερευνητικά προγράμματα που χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το UK Research Council. Από το 2011, πραγματοποιεί εθνογραφική έρευνα για τις πρακτικές συνεργασίας σε αναδυόμενα δίκτυα (π.χ. δημιουργούς ψηφιακών μορφών τέχνης, πρωτοβουλίες συνεργατικής οικονομίας, μετατοπισμένους μετανάστες και πρόσφυγες). Η πιο πρόσφατη έρευνά της αφορά στα πολιτιστικά κοινά στην Κολομβία. Παράλληλα με την ακαδημαϊκή της πορεία, η Πέννυ Τραυλού είναι ακτιβίστρια σε θέματα των κοινών της πόλης και της χωρικής δικαιοσύνης.

***

Cultural Commons: How do we put it into practice in Medellin?, Penny Travlou

School of Architecture, N.T.U.A. April 9, 2019


Penny Travlou presented her on-going ethnographic project in Medellin, Colombia where she looks at emerging intangible cultural heritage and the making of cultural commons. Her research looks at a network of cultural producers and grassroots art spaces in Medellin focusing on their collaborative practices with local communities (comunas), disaffected youth and other art initiatives as well as their efforts to communicate their work to public art institutions. By merging traditional Colombian cultural values (buen vivir, buen conocer), participatory pedagogies and new media art values (Do-It-With-Others, free libre knowledge, open source, peer-to-peer learning), these grassroots art collectives and communities are instrumental in the making of new cultural heritage in Medellin. Due to the still complex post-conflict era in Colombia, cultural heritage is mostly linked to historical artefacts, monuments and architecture representing national (post-colonial) history while the value of artistic practices and cultural manifestations by local communities and bottoms-up art collectives is not fully recognised. The latter makes art collectives and cultural producers to work in the periphery of cultural production, something that indeed creates barriers to dialogue and/or synergy with public art institutions in the city.

Following a collaborative ethnography framework, this project invites grassroots art collectives to actively participate in the co-design of a methodological toolkit that can reflect, map and evaluate their work.


Penny Travlou is a Lecturer in Cultural Geography and Theory (Edinburgh School of Architecture & Landscape Architecture, University of Edinburgh). Her research focuses on politics of public space, social justice, the commons, collaborative practices, cultural landscapes and ethnography. She has been involved in international research projects funded by the EU and UK Research Councils. Since 2011, she has been doing ethnographic research on collaborative practices in emerging networks (e.g. digital art practitioners, collaborative economy initiatives, translocal migrants); her most recent research is on cultural commons in Colombia. Alongside her academic work, Penny is an activist on social justice and the commons.

***


Τίποτα δεν είναι Βιώσιμο, Mophradat

Αρχιτεκτονική Σχολή, Ε.Μ.Π. 4 Απριλίου 2019


Το Εργαστήριο για τα Αστικά Κοινά φιλοξένησε την Mai Abu ElDahab, διευθύντρια του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Mophradat (Βρυξέλλες) και έγινε σε μια ανοιχτή συζήτηση για τις καλλιτεχνικές πρακτικές, τις νέες σχέσεις παραγωγής, τις αντικειμενικές δυσκολίες, τα διαχειριστικά προβλήματα αλλά και τις πιθανές (ριζοσπαστικές) δυνατότητες εντός του πεδίου της πολιτισμικής παραγωγής στην παρούσα συγκυρία.

Η Mai θα μιλήσει για τη μεθοδολογία και τον τρόπο λειτουργίας του Mophradat και παράλληλα θα προσπαθήσει να σκιαγραφήσει το ευρύτερο όραμα λειτουργίας του οργανισμού μέσα από ένα μοντέλο διαχείρισης που ορίζει το χαρακτήρα του και τελικά αποτελεί και το ίδιο του το περιεχόμενο του.

Σχετικά με τον Mophradat:

Ο μη-κερδοσκοπικός οργανισμός Mophradat, δημιουργεί ευκαιρίες για καλλιτέχνες από τον αραβικό κόσμο μέσα από μια εφευρετική προσέγγιση στη χρηματοδότηση, την ανάθεση, τη συνεργασία και τη δημιουργία κοινωνικών σχέσεων. Ο τρόπος εργασίας μας είναι ευφάνταστος, φιλόδοξος και φιλόξενος, χωρίς αποκλεισμούς. Ο οργανισμός ιδρύθηκε το 2004 και ονομάστηκε αρχικά Young Arab Theatre Fund (YATF). Το YATF αποτέλεσε τον πρώτο περιφερειακό οργανισμό χρηματοδότησης τέχνης. Καθώς οι δραστηριότητες δημιουργίας περιεχομένου αυξήθηκαν σε κλίμακα, το 2015 αποφασίσαμε να αλλάξουμε επισήμως το όνομά μας για να επικοινωνήσουμε καλύτερα την καλλιτεχνική μας ευαισθησία και το ευρύ πεδίο των δράσεων μας. Το όνομα Mophradat είναι μια (εκκεντρική) μεταγραφή της αραβικής λέξης που σημαίνει λεξιλόγιο. http://mophradat.org


H επιμελήτρια σύγχρονης τέχνης Mai Abu ElDahab, μεγάλωσε και σπούδασε στο Κάιρο. Η επιμελητική και ερευνητική δουλειά επικεντρώνεται τόσο στο «πώς δουλεύουμε» όσο και στον τρόπο και μέσα που ορίζουν τελικά «τι κάνουμε». Της αρέσει να γράφει βιβλία, να φτιάχνει δίσκους μουσικής, να επιμελείται εκδηλώσεις και, περιστασιακά, εκθέσεις. Από το 2007 ζει και εργάζεται στις Βρυξέλλες.

***

Nothing is Sustainable , Mophradat

School of Architecture, N.T.U.A. April 4, 2019


The Laboratory for the Urban Commons hosted Mai Abu ElDahab, director of the non-profit organisation Mophradat (Brussels), and had an open discussion on artistic practices, vulnerability and precarity, the structures on which cultural producers and small organisations rely on, and possible (radical) capabilities of new governance models within the cultural commons.

Mai will introduce some of the ideas that go into developing Mophradat’s program and how the ambition is to let the model be the content.

About Mophradat:

Mophradat creates opportunities for artists from the Arab world through an inventive approach to funding, commissioning, collaborating, and gathering. Our way of working is imaginative and ambitious, inclusive and hospitable. We are registered as an international non-profit association in Belgium since 2004, and our office is in Brussels. We were founded as the Young Arab Theatre Fund (YATF) as the first regional arts funding organization. As our own content-generating activities grew in scale, in 2015 we decided to officially change our name to better communicate our artistic sensibility and the broad scope of what we do. The name Mophradat is an (eccentric) transliteration of the Arabic word meaning vocabulary. http://mophradat.org

Mai Abu ElDahab

Raised and educated in Cairo, Mai Abu ElDahab is a contemporary art curator living in Brussels since 2007. Her curatorial projects have been concerned with “how we work” as much as with the “what we do”. She likes to make books, records, events, and occasionally exhibitions.

***

Multiversos, Platohedro

Αρχιτεκτονική Σχολή, Ε.Μ.Π. 19 Μαρτίου 2019


Multiversos, Platohedro

School of Architecture, N.T.U.A. March 19, 2019


Το Εργαστήριο για τα Αστικά κοινά φιλοξένησε την παρουσίαση του βιβλίου «Multiversos» της συνεργατικής δημιουργικής πλατφόρμας Platohedro (Μεντεγίν, Κολομβία) με τον συνιδρυτή και εκτελεστικό της διευθυντή, Alexander Correa.

Σχετικά με την Platohedro:

Η Platohedro είναι μια συνεργατική δημιουργική πλατφόρμα με έδρα την πόλη του Μεντεγίν στην Κολομβία. Από την ίδρυσή της το 2004 επικεντρώνει τη δράση της στη συνεχή διερεύνηση του ελεύθερου πολιτισμού, της αυτό-διδασκαλίας, της καλλιτεχνικής δημιουργίας και του πειραματισμού. Αυτές οι διαδικασίες εμπνέονται από την έννοια της ‘συλλογικής ευημερίας’ που βασίζεται στη φιλοσοφία του Buen Vivir και του Buen Conocer. Μέσα στα 15 χρόνια λειτουργίας της, η Platohedro έχει εξελιχθεί σε αυτόνομο οργανισμό, με δυναμικό σχεδιασμό έργων, τεκμηρίωση και συνεχή αξιολόγηση, δημιουργώντας παράλληλα υποδομές και διασυνδέσεις κάθε είδους ανάμεσα στην ίδια τη χώρα και το εξωτερικό.

Ο Alexander Correa είναι συνιδρυτής και εκτελεστικός διευθυντής της Platohedro (2004- σήμερα). Αυτή την περίοδο συμμετέχει στο ερευνητικό πρόγραμμα για τη βιωσιμότητα της πλατφόρμας και παράλληλα αναπτύσσει πολιτιστικές, καλλιτεχνικές και εκπαιδευτικές δράσεις σε τοπικό και διεθνές επίπεδο.

***

The Laboratory for the Urban Commons hosted the book launch of the publication “Multiversos” by Platohedro Collaborative Creative Platform (Medellin, Colombia) and its co-founder and executive director Alexander Correa.

About Platohedro:

Platohedro is a collaborative creative platform in the city of Medellín, Colombia. Since 2004 it has been dedicated to the permanent investigation of free culture, self-education, artistic creation and experimentation. These processes are guided by the collective well-being based on the philosophy of Buen Vivir (Good Living) and Buen Conocer (Good Knowing). Platohedro has grown into a well-established organization, with assertive and acute project planning, documentation and constant assessment which allows strong and clear results for our local, national and international networks.

Alexander Correa is co-founder and executive director of Platohedro (2004-now). Currently he is part of the sustainability research project for the organization and develops cultural, artistic, pedagogical and audiovisual projects at a national and international level.

***